2016 Bültenler

2016/1 - 1/5/16 - 2016 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları Hakkında
2016/2 - 1/5/16 - Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında
2016/3 - 1/5/16 - 2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlenmesi Hakkında
2016/4 - 1/5/16 - 2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar Hakkında
2016/5 - 1/5/16 - 2016 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlenmesi Hakkında
2016/6 - 1/5/16 - Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarına İlişkin Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/7 - 1/5/16 - 2016 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlenmesi Hakkında
2016/8 - 1/7/16 - Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları Hakkında
2016/9 - 1/29/16 - Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Hakkında
2016/10 - 2/1/16 - Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması Hakkında
2016/11 - 3/7/16 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında
2016/12 - 3/19/16 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında
2016/13 - 3/29/16 - Gider Vergileri 90 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/14 - 4/22/16 - TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesinde Tevkifat Matrahının Hesaplanması Hakkında
2016/15 - 4/22/16 - Beyanname Verme Süreleri Hakkında
2016/16 - 5/25/16 - Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
2016/17 - 5/25/16 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
2016/18 - 6/22/16 - Vergi Borçlarının İlanıyla İlgili 471 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/19 - 7/15/16 - 2016 ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında
2016/20 - 7/15/16 - Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hakkında
2016/21 - 7/22/16 - KDV Beyannamesi Düzenlenmesi Hakkında
2016/22 - 7/22/16 - Sigortalılara İşverenlerince Verilen Altın Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarına Dahil Edilmesine İlişkin Genelge Hakkında
2016/23 - 7/22/16 - KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Hakkında
2016/24 - 7/23/16 - Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme sürelerinin uzatılması hakkında
2016/25 - 7/27/16 - Kesin Mizan Bildirim Yükümlülüğünün Kaldırılması Hakkında
2016/26 - 8/6/16 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Zorunluluk Tarihinde Değişiklik Yapılması Hakkında
2016/27 - 8/9/16 - İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Uygulamasında Sermaye Avansı Olarak Ödenen Tutarlara İlişkin Açıklamalar Hakkında
2016/28 - 8/9/16 - 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
2016/29 - 8/10/16 - 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
2016/30 - 8/22/16 - 6736 sayılı Kanun ile Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar Hakkında
2016/31 - 8/22/16 - 6736 sayılı Kanun ile Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması Hakkında
2016/32 - 8/22/16 - 6736 Sayılı Kanun ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında
2016/33 - 8/22/16 - 6736 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Hükümleri Hakkında
2016/34 - 8/25/16 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 1) Hakkında
2016/35 - 8/25/16 - Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
2016/36 - 8/25/16 - 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hakkında
2016/37 - 8/25/16 - Sosyal Güvenlik Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin 2016-18 Sayılı SGK Genelgesi Hakkında
2016/38 - 9/9/16 - Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında
2016/39 - 9/9/16 - KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Hakkında
2016/40 - 9/30/16 - Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/41 - 9/30/16 - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Getirilen Emlak Vergisi Muafiyetleri ile Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğler Hakkında
2016/42 - 10/5/16 -5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasına İlişkin 4 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/43 - 10/5/16 - 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin 5 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/44 - 10/5/16 -Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknogirişim Sermaye Desteğine İlişkin Vergisel Teşviklerin Uygulamasına İlişkin 6 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/45 - 10/10/16 - Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Yayımlanan 293 Seri No.lu Tebliğ Hakkında
2016/46 - 10/10/16 - Harçlar Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin 77 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/47 - 10/10/16 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV İstisnası Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hakkında
2016/48 - 10/10/16 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/49 - 10/10/16 - Elektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar için ÖTV Oranları İndirilmesi Hakkında
2016/50 - 10/11/16 - Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapılmasına İlişkin 2012-3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanması Hakkında
2016/51 - 10/26/16 - 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında
2016/52 - 10/28/16 - Asgari Ücret Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
2016/53 - 10/28/16 - 2016 Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında
2016/54 - 11/3/16 - 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/55 - 11/9/16 - Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalara İlişkin Yönetmelik Hakkında
2016/56 - 11/25/16 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6761 No.lu Kanunun Yayımlanması Hakkında
2016/57 - 11/25/16 - Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirilmesine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında
2016/58 - 11/29/16 - Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016-9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlüğe Girmesi Hakkında
2016/59 - 12/2/16 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun 4 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/60 - 12/6/16 - Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Hakkında
2016/61 - 12/14/16 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/62 - 12/15/16 - Vergi Usul Kanunu 454 Sıra No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 475 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/63 - 12/27/16 - 6728 Sayılı ve 6745 Sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/64 - 12/27/16 - 2016-9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlanması Hakkında
2016/65 - 12/27/16 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2016/66 - 12/27/16 - 47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/67 - 12/27/16 - 49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/68 - 12/27/16 - Damga Vergisi Kanunu 61 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/69 - 12/27/16 - Emlak Vergisi Kanunu 70 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/70 - 12/27/16 - Harçlar Kanunu 78 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/71 - 12/28/16 - 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/72 - 12/28/16 - Vergi Usul Kanunu 476 Sıra No.lu Genel Tebliği Yayımlanması Hakkında
2016/73 - 12/30/16 - Para–Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2016-16 Sayılı Kararı Hakkında
2016/74 - 12/30/16 - 6736 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılmasına İlişkin 2016-9608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanması Hakkında
2016/75 - 12/30/16 - 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Hakkında
2016/76 - 12/30/16 - Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2017 Yılında Uygulanacak Alt ve Üst Sınırları Hakkında