2017 Bültenler

2017/1 - 1/2/17 - Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında
2017/2 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Tebliğine Bölgesel Yönetim Merkezleri Bölümünün Eklenmesi Hakkında
2017/3 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin “5.10.” Bölümünün Değiştirilmesi Hakkında
2017/4 - 1/2/17 - Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden ve Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması Hakkında
2017/5 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında
2017/6 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin Ar- Ge İndirimi Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında
2017/7 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında
2017/8 - 1/2/17 - 11 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin İndirimli Kurumlar Vergisi Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi Hakkında
2017/9 - 1/3/17 - Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Hakkında
2017/10 - 1/4/17 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımının Belirlenmesi Hakkında
2017/11 - 1/28/17 - 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması Hakkında
2017/12 - 1/31/17 - 6770 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyurunun Yayımlanması Hakkında
2017/13 - 2/3/17 - Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin SGK Tarafından İkinci Duyurunun Yayımlanması Hakkında
2017/14 - 2/3/17 - 2017-9759 Sayılı Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlanması Hakkında
2017/15 - 2/3/17 - 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2017/16 - 2/10/17 - 477 Sıra No.lu Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2016 Yılı İçin Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlara İlişkin Tebliğin Yayımlanması Hakkında
2017/17 - 2/14/17 - 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2017 Yılı Sonuna Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı İçin Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanması Hakkında
2017/18 - 2/15/17 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2017/19 - 2/18/17 - Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
2017/20 - 2/20/17 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanması Hakkında
2017/21 - 2/20/17 - Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No.lu Genel Tebliğinin Yayımlanması Hakkında
2017/22 - 2/20/17 - Takas İşlemlerinde KKDF Kesintisine İlişkin 2017-1 Sayılı Genelge Yayımlanması Hakkında
2017/23 - 2/21/17 - Transit Rejimi Altında Taşınarak Antrepoya Getirilen Eşyada Çıkan Beyan Farklılıklarına İlişkin Yazı Hakkında
2017/24 - 2/24/17 - 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlenmesine İlişkin 2017-9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında
2017/25 - 2/24/17 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK - 8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu Hakkında
2017/26 - 2/24/17 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017-9917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlanması Hakkında
2017/27 - 2/28/17 - 6772 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması Hakkında
2017/28 - 3/7/17 - 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 17 Maddede Yer Alan İşveren Desteğine İlişkin 2017-10 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlanması Hakkında
2017/29 - 3/7/17 - Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin 43 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlanması Hakkında
2017/30 - 3/8/17 - 6824 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında
2017/31 - 3/9/17 - 6824 Sayılı Kanun ile Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Hakkında
2017/32 - 3/15/17 - Damga Vergisi Oranları, Harçlar ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinde Yapılan Değişikliklere İlişkin 2017-9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanması Hakkında
2017/33 - 3/16/17 - 2017 Yılı Sonuna Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Yayımlanması Hakkında
2017/34 - 3/29/17 - 2016 Aralık Dönemine Ait Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Hakkında
2017/35 - 3/30/17 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (EK-8) Süresinin Uzatılması Hakkında
2017/36 - 3/31/17 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanması Hakkında
2017/37 - 4/17/17 - Para–Kredi ve Koordinasyon Kurulu Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararı Hakkında
2017/38 - 4/17/17 - KOSGEB Genel Destek Programı Kapsamında Bağımsız Denetim Ücret İade Desteği Hakkında
2017/39 - 5/4/17 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında
2017/40 - 7/3/17 - Mali Tatil Uygulaması Hakkında
2017/41 - 7/3/17 - 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması Hakkında
2017/42 - 7/5/17 - Kıdem Tazminatı Tavanının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
2017/43 - 8/17/17 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2017/10585 Sayılı Kararın Yayımlanması Hakkında
2017/44 - 9/15/17 - Vergi Usul Kanunu "Pişmanlık ve ıslah" uygulamasına yönelik 95 No.lu Sirkülerin Yayımlanması Hakkında